Αρχική Σελίδα Baby Fun Park Τσουφτσούφης in Stock Εκδηλώσεις Επικοινωνία
Ευρωπαικό Δικαστήριο

  Kameka Family Fun & Play 

 

main source of coin operated equipment in Greece 

 
 
Αρχική Σελίδα
Προιόντα
Η εταιρεία
Συνεργασία
Εκδηλώσεις
Προσφορές
Παιδικά πάρκα
Δική σας Επιχείρηση
Χρηματοδότηση
Downloads
Επικοινωνία


 

 

 


  


 

Requires a Java Enabled Browser.
 

 

 

Η προσφυγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι πλέον γεγονός. Η Κομισιόν κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 10 Μαρτίου του 2008 την εισήγηση προστίμων κατά της Ελλάδος για τη μη συμμόρφωσή της στην απόφαση που εξέδωσε το ΔΕΚ στις 26 Οκτωβρίου του 2006. Τα ήδη γνωστά υπέρογκα πρόστιμα που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλέον στην διάθεση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που θα πρέπει να αποφασίσει για το ενδεχόμενο της επιβολής τους. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά το σχέδιο νόμου που απέστειλε η Ελληνική πλευρά ως απάντηση στην εισήγηση της Κομισιόν. Ένα καζάνι που βράζει ο κλάδος… τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας όσο – όπως δείχνουν τα γεγονότα – και σε Ευρωπαϊκό – Κοινοτικό επίπεδο. Ακολουθεί το κείμενο της εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδος.

Προσφυγή της 10ης Μαρτίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας
(Υπόθεση C-109/08)
(2008/C 116/27)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(εκπρόσωπος, Μαρία Πατακιά)

Καθής: Ελληνική Δημοκρατία

Αιτήματα

— να διαπιστώσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία μη έχοντας λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης που εξέδωσε το Δικαστήριο στις 26 Οκτωβρίου 2006 στην υπόθεση C-65/05 δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των άρθρων 28 ΕΚ, 43 ΕΚ, 49 ΕΚ, και του άρθρου 8 της οδηγίας 98/34/ΕΚ (1). 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 116/15 — να διατάξει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή μια προτεινόμενη χρηματική ποινή ύψους 31 798,80 ευρώ ανά μέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε στην υπόθεση C-65/05 από την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση μέχρι την ημέρα που θα έχει εκτελεστεί η απόφαση που εκδόθηκε στην υπόθεση C-65/05. — να διατάξει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή το ημερήσιο κατ’ αποκοπή ποσό των 9 636 ευρώ/η- μέρα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης στην υπόθεση C-65/05 έως την ημερομηνία που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση ή την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης C-65/05 εάν επέλθει νωρίτερα. — να καταδικάσει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα. Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα 1. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε στις 26 Οκτωβρίου 2006, στην υπόθεση C-65/05, Επιτροπή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση σύμφωνα με την οποία: Η Ελληνική Δημοκρατία, εισάγοντας με τo άρθρo 2, παράγραφος 1, και 3 του νόμου 3037/2002 την απαγόρευση, επ’ απειλή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων προβλεπομένων στα άρθρα 4 και 5 του ίδιου νόμου, εγκαταστάσεως και λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παιγνίων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 28 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, καθώς και από το άρθρο 8 της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998. 2. Η Επιτροπή αφού κάλεσε την Ελληνική Δημοκρατία να της γνωστοποιήσει τυχόν κανονιστικά μέτρα προς εκτέλεση της ως
άνω απόφασης του Δικαστηρίου, απηύθυνε στην Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 228 ΕΚ προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία δεν απάντησε. 3. Επομένως, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελληνική Δημοκρατίαδεν έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη συμμόρφωσή της με την ως άνω απόφαση του Δικαστηρίου και αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο, κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 228 ΕΚ. 4. Με την ως άνω προσφυγή της, η Επιτροπή αφενός αιτείται από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν εξετέλεσε την απόφαση την οποία εξέδωσε το Δικαστήριο στις 26.10.2006, στην υπόθεση C-65/05, και επομένως, δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των άρθρων 28 ΕΚ, 43 ΕΚ, 49 ΕΚ, και του άρθρου 8 της οδηγίας 98/34/ΕΚ και αφετέρου προτείνει στο Δικαστήριο να επιβάλει στην Ελληνική Δημοκρατία την καταβολή στην Επιτροπή — χρηματικής ποινής ύψους 31 798,80 ευρώ ανά μέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε στην υπόθεση C-65/05 από την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση μέχρι την ημέρα που θα έχει εκτελεστεί η απόφαση που εκδόθηκε στη υπόθεση C-65/05.— ημερήσιου κατ’ αποκοπή ποσού των 9 636 ευρώ/ημέρα από
την ήμερα έκδοσης της απόφασης στην υπόθεση C-65/05 έως την ημερομηνία πού θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση ή την ημερομηνία εκτέλεσης της
απόφασης C-65/05 εάν επέλθει νωρίτερα. (1) Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών (ΕΕ L 204 της
21.7.1998, σ. 37).

«…η Ελληνική Δημοκρατία μη έχοντας λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης που εξέδωσε το Δικαστήριο στις 26 Οκτωβρίου 2006 στην υπόθεση C-65/05 δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει»

«…Να διατάξει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή μια προτεινόμενη χρηματική ποινή ύψους 31 798,80 ευρώ ανά μέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε στην υπόθεση C-65/05»

«…να διατάξει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή το ημερήσιο κατ’ αποκοπή ποσό των 9 636 ευρώ/η- μέρα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης στην υπόθεση C-65/05 έως την ημερομηνία που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση ή την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης C-65/05 εάν επέλθει νωρίτερα»

 

 

τραινάκι, κουνιστό, κουνιστά, ηλεκτροκίνητα, φουσκωτό, φουσκωτά, παιχνίδια, παιδότοποι, παιδότοπος, παιχνιδότοπος, παιχνιδότοποι, αυτόματ

οι πωλητές, αυτόματα, πωλητής, γερανάκια, γερανοι, βαρκάκια, πισίνες, πισίνα, λούνα παρκ, κερματοδέκτης, κερματοδέκτες, ποδοσφαιράκι, ποδοσφαιράκια, air hockey, Basket, ενοικιάσεις, πωλήσεις, τοποθετήσεις, εκμετάλευση παιχνιδιών

Flash

Δική σας Επιχείρηση
 
Κερδίζετε από την επόμενη μέρα πληρώνετε σε 48 δόσεις

Νέο Προιόν

Nέοι Αυτόματοι πωλητές

 
Νέας γενιάς μηχανήματα με μεγάλη ποικιλία προϊόντων


 

Νέο Προιόν

Αυτόματοι Πωλητές
POP CORN

 
Μικρή επένδυση, εξαιρετική απόδοση

 

 
 


BEST VALUE 48

 

 

 

 


 

Προσοχή: Κείμενα και φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε αυτές τις ηλεκτρονικές σελίδες αποτελούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται
από τον Νόμο. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναδημοσίευση και γενικότερα κάθε χρήση του υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Created by xgr

Copyright 2005-9

Last Modified :02/07/10 07:54 PM